Huishoudelijk Reglement

Ocicat Club Holland

Bestuur en Commissies

Artikel 1. Organen.
De vereniging kent:

 1. een bestuur;
 2. een Algemene Vergadering;
 3. een kascommissie.

 

Artikel 2. De Voorzitter.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3. De secretaris.
De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt tijdens de ledenvergaderingen een presentielijst der aanwezige leden op deze vergaderingen bij. Ieder der aanwezige leden op deze vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de activiteiten der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 4. De penningmeester.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen, die een bedrag van € 200,00 te boven gaan behoeft de penningmeester de goedkeuring van het dagelijks bestuur. Hij is belast met de invordering der contributies en donaties. De penningmeester dient op behoorlijke wijze een kas/bank/giroadministratie bij te houden. Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. Tevens maakt hij een begroting voor het komende boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de algemene jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 5. Commissies.
Een bestuur kan een commissie samenstellen. De leden van commissies worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen ten allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. Een door het bestuur ingestelde commissie kan ten allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

Artikel 6. De Kascommissie.
a. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee leden en één plaatsvervangend lid. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds zes jaar zitting hebben.

 1. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
 2. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 15, vierde en vijfde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.
 3. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering

worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.

Artikel 7. Ereleden.

 1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of op

schriftelijk voorstel van ten minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie.

 1. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met

ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid,

gezinslid of jeugdlid te zijn.

Artikel 8. Besluitvorming bestuur.

 1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de

doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.

 1. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
 2. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.

Artikel 9. Voordrachten.

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het zesde lid.
 2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één kandidaat.
 3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde

leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden, bevoegd.

 1. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden, moet ten minste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 2. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 3. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.
  7. (Ex)leden van de Nederlandse Ocicat Rasvereniging mogen de eerste vijf jaar van hun lidmaatschap van de Ocicat Club Holland geen bestuursfunctie bekleden binnen deze vereniging.

Artikel 10. Bestuursfuncties.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.

Artikel 11. Einde bestuurslidmaatschap.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. door periodieke aftreding;
 4. door bedanken;
 5. door ontslag;
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, aan het einde van de in artikel 12 bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c, eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken binnen maximaal drie weken aan het bestuur af te dragen.

Artikel 12. Periodieke aftreding.

 1. Het periodiek rooster wordt zodanig opgemaakt, dat:
 2. ieder bestuurslid uiterlijk zes jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij onder een

jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen;

 1. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren,

maar in ieder geval nimmer alle drie gelijktijdig aftreden;

 1. zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de

plaats van hun voorganger innemen.

Artikel 13. Vervulling tussentijdse vacatures.

 1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
 2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de

eerstvolgende Algemene Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.

Artikel 14. Begroting.

 1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
 2. De ontwerpbegroting wordt aan de stemgerechtigde leden en de jeugdleden ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting werd voorzien.
 1. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de ontwerpbegroting.

Artikel 15. Jaarverslag.

 1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag

wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste

jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.

 1. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Artikel 14, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Boekhouding.

 1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden zoals genoemd in artikel 18, zesde lid van de statuten.

Artikel 17. Rekening en verantwoording.

 1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
 2. Artikel 14, tweede lid, en artikel 15, tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
 4. Artikel 16, tweede lid is van toepassing.

Leden en Contributie

 

Artikel 18. Toelating van leden.

 1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden

nadat zij zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld.

 1. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden vóór het houden van een Algemene Vergadering wordt ontvangen.
 2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.
 3. Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid, de redenen hiervan op te geven.
 4. Geweigerde leden, opzegging door vereniging en/of ontzette leden van de Ocicat Club Holland kunnen pas aangenomen worden als lid met toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 19. Contributie.

 1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bedrag van de contributie van gezinsleden en jeugdleden wordt bepaald op een gedeelte van de contributie van algemene leden. Dit gedeelte kan voor elk van de genoemde categorieën verschillend zijn.
 3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
 4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft

desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

 1. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.
 2. De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient voor 1 maart van het nieuwe jaar te zijn voldaan. Indien de contributie niet is voldaan voor 1 maart dan dient het inschrijfgeld opnieuw te worden voldaan.
 3. Indien de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar en het inschrijfgeld niet voor 1 mei van het nieuwe jaar is voldaan zal het bestuur artikel 20 in werking stellen. Een opgezegd lid conform artikel 20 kan dan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd, inschrijfgeld en de administratiekosten heeft voldaan.
 4. Zij, die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie plus de contributie voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 20. Opzegging door de vereniging.

 1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk zoals beschreven in artikel 6, eerste tot en met derde lid van de statuten.
 2. In het geval het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vierde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
 4. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle

aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.

 1. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 19, lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen.
 2. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel 21. Ontzetting.

 1. Hierbij is artikel 6, vierde lid van de statuten van toepassing.
 2. Artikel 20, derde tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22. Overige sancties.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, vierde lid en artikel 21kan een lid

door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden geschorst, indien het lid

heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten

van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.

 1. Artikel 20, zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 23. Vergaderingen

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter in overleg met het bestuur is bepaald; de ledenvergadering als door het bestuur wordt vastgesteld. Artikel 12 van de statuten is hier van toepassing.
 3. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
 4. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
 5. Indien ingevolge artikel 16, tweede lid van de statuten, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad.
 6. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur. Verder is artikel 13, eerste lid van de statuten hier van toepassing.
 7. Ieder gewoon lid, of erelid, kan één persoon introduceren bij vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer als eenmaal per jaar worden geïntroduceerd. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze hemzelf. Op introductie bij een Algemene Vergadering is echter uitsluitend artikel 23, vijfde lid van toepassing.
 8. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en

amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

 1. Elk lid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorstellen op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich daar voor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen, tenzij het bestuur anders besluit.
 2. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
 3. Over mensen en zaken wordt naar keuze van de vergadering schriftelijk dan wel mondeling gestemd. In geval van een bestuursverkiezing waarbij geen tegenkandidaat gesteld is, wordt deze bij acclamatie (derhalve zonder stemming) aangesteld.
 4. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
 5. Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus 1, mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald.
 6. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel

mee voor het quorum.

 1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd, zie ook artikel 13, vijfde lid van de statuten.
 2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vind herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 3. Bij de in het veertiende lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
 4. De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijk taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.
 5. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen

vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken

van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van de statuten.

 1. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 16, derde lid van de statuten bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
 2. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden is toegezonden, worden ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningtermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden die daarom hebben verzocht, dan worden ook de ingediende amendementen alleen aan deze leden toegezonden. Artikel 17 van de statuten is hier van toepassing.
 3. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, zo

spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht.

Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld

en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene

Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van

de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.

 

Artikel 24.    

 1. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of zoals beschreven in artikel 16, tweede lid van de statuten.
 2. Artikel 16 van de statuten is hier van toepassing.

Overige bepalingen

Artikel 25.
Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening wordt vereist.

Artikel 26.
De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 27.
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 28.
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Artikel 29.
Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een vereniging ten behoeve van katten aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven